16/2023. (III. 13.) KT. sz. határozat 1. számú melléklete

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a civil szervezetek 2023. évi működési és céljellegű támogatására.

 

 1. A pályázat célja:

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 8/2017. (III. 23.) rendeletében (a továbbiakban: Ör.) meghatározott pénzügyi támogatás nyújtása a biharugrai székhelyű civil szervezetek számára.

 1. Rendelkezésre álló pályázati forrás:

A pályázat kiírásakor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.000 ezer forint (azaz egymillió forint).

III. Pályázók köre, jogosultsági feltételek:

Önkormányzati támogatásban csak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján jogképességgel rendelkező, legalább a támogatás benyújtását megelőző évben már nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató olyan civil szervezet részesíthető, amely

 1. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
 2. tagjainak létszáma legalább 10 fő, valamint
 3. biharugrai székhellyel, vagy biharugrai tagszervezettel is rendelkezik és

a tevékenységét ténylegesen Biharugrán folytatja.

Nem nyújthat be pályázatot olyan szervezet

 1. amely csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll;
 2. amelynek köztartozása van;
 3. amelyek a támogatás igénylését megelőző 5 évben országgyűlési vagy önkormányzati választás során jelöltet állítottak, vagy jelölt érdekében kampánytevékenységet végeztek;
 4. amely olyan tevékenységet végez, melynek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja, valamint
 5. pártok, politikai tömegmozgalmak, a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek.
 6. A pályázat keretében támogatandó célok:
 7. A civil szervezetek működési költségeinek támogatása a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális ellátás, továbbá a természeti és épített környezet megóvása, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a közbiztonság javítása, a művészetek és a hagyományápolás, valamint a sport terén végzett tevékenység során.
 8. Rendezvényekhez, programokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó pénzbeli támogatás az 1. pontban meghatározott tevékenységi körön belül elsősorban azon programok, rendezvények, pályázatok megvalósításához, amelyek a szervezet tagságán túl a település lakosságának részvételi lehetőségével valósulnak meg.
 9. Pénzügyi, adminisztratív feltételek:

A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.   

 1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

Pályázni kizárólag az Ör. 1. melléklete szerinti pályázati adatlapon lehet

A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a kérelmező nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését;
 2. a kérelmező számlavezető pénzintézetének nevét és számlaszámának megjelölését, amelyre a támogatás összege utalható;
 3. a támogatás felhasználásának célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;
 4. a támogatás felhasználására vonatkozó részletes költségvetést, pénzügyi tervet;
 5. az önrész mértékét;
 6. az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a kérelmező köztartozás-mentességéről;
 7. a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
 8. a kérelmező nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról;
 9. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 10. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról;
 11. a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről szóló bírósági igazolást;

A pályázati adatlap átvehető az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Biharugrai Kirendeltségén, valamint letölthető Biharugra Község honlapjáról.

A pályázatokat a kötelezően csatolandó mellékletekkel és az Ör. 2. melléklet szerinti nyilatkozatokkal együtt kell - 1 példányban, zárt borítékban - Biharugra Község Polgármesteréhez címezve, ajánlott küldeményként postára adni, vagy az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Biharugrai Kirendeltségén leadni. A borítékra a következő szöveget kell ráírni: "civil szervezetek támogatása 2023."

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2023. ÉV MÁJUS HÓ 15.

A kérelmező egy alkalommal - legfeljebb 8 napos határidő tűzése mellett - hiánypótlásra hívható fel. A kiírásnak nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázat (támogatási kérelem) érvénytelen.

VII. A pályázatok elbírálása, szerződéskötés:

A támogatás odaítéléséről a Képviselő-­testület dönt május hó 31. napjáig. A képviselő-testület a döntését nem indokolja. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a rendezvény, a program, a pályázat

 1. együttműködésben, civil összefogás keretében valósul meg;
 2. település lakosságát széles körben érinti;
 3. településünk hírnevét, ismertségét növeli;
 4. hagyományteremtő céllal kerül megrendezésre;
 5. a feladat ellátásával tehermentesíti a kulturális feladatokra előirányzott költségvetési keretet.

A támogatásban részesített szervezetekkel az önkormányzat – a döntést követő 15 napon belül - támogatási szerződést köt.

VIII. A támogatási összeg folyósítása:

A pénzbeli támogatás folyósítása banki átutalással történik az alábbiak szerint:

 1. a működési célú támogatás egy összegben folyósítható a tárgyév június hó 30. napjáig;
 2. a pályázati önerőre vonatkozó támogatás csak azt követően folyósítható, ha a pályázó a programhoz szükséges támogatás elnyerését a támogatási szerződés bemutatásával igazolta;
 3. a rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó támogatás a megvalósulás tervezett időpontja előtt legfeljebb 1 hónappal korábban folyósítható.
 4. A támogatási összeggel történő elszámolás:

A támogatás csak az erről szóló döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel. Az ettől eltérő célú felhasználás csak abban az esetben lehetséges, ha a képviselő-testület ehhez előzetesen írásban hozzájárult és a támogatási szerződést ennek megfelelően módosították.

A támogatott köteles a támogatásról a megvalósított cél befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig tételesen elszámolni.

Az elszámoláshoz csatolni kell

 1. az abban feltüntetett adatok valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg teljesített számlák, vagy egyéb bizonylatok hitelesített másolatát);
 2. szakmai beszámolót.

A támogatottnak a számlákat záradékolnia kell a következők szerint: a számla eredeti példányára rá kell vezetni „a számlán szereplő tétel(ek) (vagy ebből ….Ft összeg) Biharugra Község Önkormányzata felé elszámolva a …..számú támogatási szerződésre”, melyet a támogatott aláírásra jogosult képviselője az aláírásával hitelesít.

Az elszámolásokat az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Biharugrai Kirendeltségének erre kijelölt pénzügyi ügyintézője ellenőrzi, majd a Képviselő-­testület dönt a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáról.

Amennyiben a benyújtott elszámolás alapján nem állapítható meg minden kétséget kizáró módon, hogy a támogatott a támogatási szerződésben meghatározott célokra és módon használta fel a támogatást, egy alkalommal - legfeljebb 15 napos határidő tűzése mellett - hiánypótlásra hívható fel, melynek a támogatott köteles eleget tenni.

Nem támogatható és nem számolható el:

 1. továbbadott támogatás (segélyezés, tombolatárgy vásárlása);
 2. országos, megyei vagy régiós ernyőszervezet tagdíja;
 3. üzemanyagköltség (kivéve meghívóval és hivatalos útiszámlával ellátott utazási költség);
 4. saját tagok saját rendezvényre szóló étkezési számlája.

Amennyiben a támogatott

 1. az Ör. vagy a pályázati kiírás megsértésével, valótlan adatok közlésével, vagy más módon jogosulatlanul jutott a támogatáshoz, vagy
 2. az elszámolás benyújtását a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül elmulasztja, vagy
 3. az elszámolás során a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőn belül nem tesz eleget, vagy
 4. a támogatás összegét a szerződésben és a jelen rendeletben foglalt céloktól eltérően használja fel,

köteles a támogatás összegét az önkormányzat részére az erre történt felhívástól számított 15 napon belül a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel együtt visszafizetni.

Az önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezetteinek neve, valamint a támogatási összeg Biharugra Község internetes honlapján közzétételre kerül.

 

Kelt: Biharugra, 2023. év március hó 17. napján.    

                      

Makra Tibor sk.

 polgármester

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Gépjármű bezserzés_Biharugrai Vadásztársaság

Szabó Pál Emlékház turisztikai fejlesztése Biharugrán

Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása_TTP-KP-1-2024/1-000240

babakotveny

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022