Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik.

 

 

Ki veheti igénybe:

 • Adás-vételnél: eladó
 • Haszonbérlet esetén:  bérbeadó

 

Az eljárás tárgya:

Külterületi és zártkerti ingatlanok esetén is kötelező lefolytatni a kifüggesztési eljárást, amennyiben az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetett művelési ág szerint a terület mező- és erdőgazdasági ingatlannak minősül, pl.: szántó, rét, nádas, gyümölcsös, kert

 

Szükséges dokumentumok:

 • Adás-vételi szerződés esetén 4 eredeti szerződés (az egyik példány biztonsági okmányon), valamint az eladó által aláírt közzétételi kérelem,
 • Haszonbérlet esetén 3 eredeti szerződés, valamint a haszonbérbeadó által aláírt közzétételi kérelem.
 • Amennyiben a szerződésben több eladó, ill. több bérbeadó szerepel, akkor a közzétételi kérelmet elég az egyikük nevére kitölteni.
 • Abban az esetben, ha több helyrajzi számú ingatlan van a szerződésben, akkor egy ingatlant kell feltüntetni a közzétételi kérelmen, a többi ingatlant a pótlapon kell feltüntetni.
 • Közzétételi kérelmet és pótlapot a Földhivatal oldalán lehet letölteni. (hirdetményi úton történő közlés alpont):

 http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

 • A kifüggesztett bérleti és adás-vételi szerződések elérhetőek az alábbi honlap címen:

http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A forrás intézménynél be kell írni, hogy Biharugra Község Önkormányzata, így a keresés után megjelennek a folyamatban lévő ügyek.

 

 

Határidők:

 • A közzétételi kérelmet adás-vétel és haszonbérlet esetén is a szerződéskötéstől számított  8 napon belül kell benyújtani személyesen vagy postai úton az ingatlan fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatal jegyzőjéhez, tehát biharugrai ingatlan esetében Biharugra Község Önkormányzat Jegyzőjéhez (levélben, személyesen: 5538 Biharugra, Erzsébet u.25.).
 • A szerződések  15 napon belül kifüggesztésre kerülnek a hirdetőtáblára, és feltöltésre a hirdetmenyek.hu oldalra, így azok országosan is megtekinthetők.
 • Adásvételi szerződést 60 napra, haszonbérleti szerződét 15 napra kell kifüggeszteni, melyben nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja, az elfogadó nyilatkozatokat ezen időtartam alatt lehet benyújtani.
 • A közzétételi kérelem csak a tényleges kifüggesztésig vonható vissza, később beérkezett visszavonó nyilatkozat joghatással nem bír.
 • A kifüggesztés lejárata után 8 napon belül kell továbbítani az iratokat adásvétel esetén a Békés Megyei Földhivatalnak, haszonbérlet esetén a Járási Hivatalnak.

 

Dokumentumtár:

Haszonbérleti szerződés kérelem

 

Adás-vételi szerződés kérelem

 

Eljárási szabály

 

Tulajdonostársanként külön okiratban foglalt haszonbérleti szerződés

esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény

 

 

 Kapcsolódó jogszabályok:


2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel öszefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022

babakotveny