Aláíró:

Dr. Laczó Pál

főosztályvezető

(2024.03.25. 10:37:42)

 

Ügyiratszám:BE/25/474-5/2024.
Tárgy:Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése
Ügyintéző:Dr. Pojendán Mária
Hiv. szám:-
Telefon: (66) 540-230
Melléklet:-


HATÁROZAT


A Békés Vármegyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állat-járványügyi intézkedésként

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével
Békés vármegye közigazgatási területén
2024. március 30. – április 19. közötti időszakra vonatkozóan
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.


Az állat-járványügyi intézkedés hatálya alatt:
1. Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétek-vakcinával ne érintkezhessen. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
2. A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
3. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
4. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
5. Az ebzárlat alatt a húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
6. A települési önkormányzat köteles a szabadon talált kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat ideje alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.
7. A jelzett időszakban a legeltetés tilos.
A járási hivatalok vezetői gondoskodnak az állat-járványügyi intézkedés elrendeléséről szóló határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről.
Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni és értesíteni kell a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt.
A határozat a közléssel végleges.


Az ügyfél a közléssel végleges határozat ellen a Békés Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályhoz (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2., Hivatali kapu: BEMKHELELM, KRID: 242210398) a közléstől számított 30 napon belül benyújtott, a Szegedi Törvényszékhez (6726 Szeged, Fő fasor 16-20.) címzett keresetlevéllel illetékköteles közigazgatási pert indíthat, melyre vonatkozóan a felperest illetékfeljegyzési jog illeti meg.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv a keresetlevelet a https://epapir.gov.hu/ elektronikus ügyintézési felületen nyújthatja be az alábbi elérési útvonalon: A Témacsoport-ok közül a „Jogorvoslat”-ot kell kiválasztani, az Ügytipus-ok közül az „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása”-t és

Címzett-ként a  „Békés  Vármegyei  Kormányhivatal”-t  kell  megjelölni.  Kérjük,  hogy  „Hivatkozási  szám (Hivatali)” mezőbe jelen irat ügyiratszámát írja be.

A   jogi   képviselő   nélkül   eljáró   felperes   a   keresetlevelet   a   https://birosag.hu   oldalról   letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

I N D O K O L Á S

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás település közigazgatási területe kivételével Békés vármegye területén – a lakott területen kívüli részeken –  a  rókák  veszettségének  megelőzése  érdekében 2024. március 30. - április 04. közötti időszakban repülőgépről csalétek vakcina kiszórására kerül sor a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében.

Annak érdekében, hogy a kiszórt vakcinát csak a vadon élő húsevők vegyék fel, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig ebzárlatot és  legeltetési tilalmat kell elrendelni.

A rendelkező részben foglalt feltételeket, valamint a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos értesítési kötelezettséget a R. 8. § (8) bekezdése és 12. § (2)-(6) bekezdése alapján rendeltem el.

A település területén a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével összefüggő kötelező önkormányzati feladatokat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 48/A. § (3) bekezdése, valamint a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet írja elő.

A járási hivatalok részére megküldött állat-járványügyi intézkedések elrendeléséről szóló határozattal kapcsolatos közzétételi kötelezettséget az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 52. § (2) bekezdése írja elő.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)

  1. § (1) bekezdésében és a 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően hoztam meg.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a határozat a közléssel végleges.

A döntés ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a bírósági eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. §

(1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén, 39. § (1) bekezdésén,  50.  § (1) bekezdésén, 77.  § (1)-(2) bekezdésén, 88-89. §-án, 90. § (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-án, illetve 4. melléklet

  1. pontján alapult. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. § (1) és 29.
  • (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 8. és 9. § alapján nyújtottam. A döntés elleni közigazgatási per illetékének a mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapult.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Éltv. 51.§ (3) bekezdés s) - t) pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.

  • (7) bekezdés b) pontja, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése határozza meg.

Békéscsaba, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád

főispán nevében és megbízásából

 

Dr. Laczó Pál

főosztályvezető, vármegyei főállatorvos

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Gépjármű bezserzés_Biharugrai Vadásztársaság

Szabó Pál Emlékház turisztikai fejlesztése Biharugrán

Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása_TTP-KP-1-2024/1-000240

babakotveny

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022