Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által fenntartott Körösmenti Óvoda Biharugrai Tagintézménye 2024/2025-ös nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás rendjét az alábbiak szerint határozta meg:

Az óvodai beiratkozás, időpontja:

  1. április 22-23 (hétfő, kedd), 8.00-16.00 óráig.

Az óvodai beiratkozás helye, módja:

Beiratkozni személyesen a Körösmenti Óvoda Biharugrai Óvodájában (cím: 5538 Biharugra, Erzsébet utca 38-40.: tel.: 06-30-291-56-01) lehet.

A beiratkozás időpontjában a szülőknek nem szükséges személyesen megjelenniük az intézményben. Ebben az esetben az óvoda által kért jelentkezési lapot kitöltve, beszkennelve juttassa el a szülő az óvoda e-mai l címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). A jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján az óvoda igazgatója felrögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön. A beiratkozáshoz szükséges iratokat, gyermek óvodai nevelésének el ő napján kell bemutatni az óvodapedagógusnak.

A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

- a gyermek TAJ kártyája,

- a gyermek Születési anyakönyvi kivonata.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2024. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Az óvodai felvétel a jelentkezés alapján történik. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére a szülőnek be kell jelentenie. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül.

A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Körösmenti Óvoda Biharugrai Óvodája integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

Az igazgató az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést 2024. május 31. napjáig postai úton küldi meg az érintettek részére. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján kéri, elektronikus úton értesítést kap a gyermeke óvodai felvételével kapcsolatban hozott döntésről. Az óvoda köteles az óvodaköteles gyermeket fogadni a lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerinti körzet tagóvodájában, körzeten kívül a szabad férőhelyek esetében van lehetőség a kért tagóvodába való felvételre. A szülő az óvodai felvétel tárgyában hozott határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő. A jogorvoslati kérelmet a Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell címezni, de a Körösmenti Óvoda igazgatójánál kell benyújtani.

 

Magyarhomorog, 2024. március. 22.

 

 

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Gépjármű bezserzés_Biharugrai Vadásztársaság

Szabó Pál Emlékház turisztikai fejlesztése Biharugrán

Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása_TTP-KP-1-2024/1-000240

babakotveny

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022